Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNU

VE

UYGULAMALARI

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Ülkemizde 19.06.1986 tarihinde günümüz şartlarına göre düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu Çanakkale İlimizde 2 Ekim 1988 tarihinde 19947 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 11 Meslek dalı ile birlikte kapsama alınmıştır.

İlimizde 30 Temmuz 1990 da 6, 22 Şubat l993 de 1, 26 Ocak 1995 de 9, 15 Haziran 1996 da 1, 16 Ocak 1997 de 3, ve 06 Ocak 1998 de de 58 meslek dalı kapsama alınarak, kapsamdaki meslek sayısı 89 olmuştur.

Herhangi bir meslek 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamına alındığında o meslekte çalışan aday çırak,çırak,intibak,kalfa ve ustalar bu kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda hareket etmeleri kendi menfaatlerinedir.

3308 Sayılı çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümleri gereği,Çıraklık Eğitimi Uygulama kapsamına alınan İl ve Meslek dallarında bir mesleğin kapsama alınma tarihinden itibaren,Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü dışında hiç bir kurum ve kuruluş Kalfalık,Ustalık İşyeri Açma ve Usta öğreticilik Belgesi verme yetkisine sahip değildir.

3308 SAYILI ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ KANUNUNUN BAZI MADDELERİ:

MADDE 1: Bu kanunun amacı çırak,kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir.

MADDE 12: Aday çırak ve çıraklar mesleğin özelliğine göre haftada 8 saat ten az olmamak üzere 10 saate kadar genel ve mesleki eğitim görürler. Bu eğitime katılmaları için aday çırak ve çıraklara ücretli izin verilir.

MADDE 13: 507 sayılı kanuna tabi işyerleri Bakanlıkça tespit edilecek illerde ve meslek dallarında 19 yaşından gün almamış kimseleri çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştıramazlar.

MADDE 15: Aday çırak ve çırak çalıştırmak için işyerinde Usta Öğretici bulunması şarttır.

MADDE 30:Ustalık Belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler.

İşyeri açmaya izin veren merciler işyeri açmak isteyenlerden Ustalık Belgesini istemek zorundadırlar. İşyeri sahipleri Ustalık Belgelerini işyerlerine asarlar.

MADDE 31: Ustalık yeterliliğini kazanmış olanlar İş Pedegojisi kurslarına katılarak Usta Öğreticilik Belgesi alırlar.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN AMACI

* Çırak yaşında olup, okul sistemi dışında bulunan gençlere temel meslek eğitimi vermek ve bunları işe yerleştirmek,

* Çıraklık sistemine girecek gençlerin uygun meslek seçimine rehberlik yapmak,

* 12-18 yaş gurubunda olup geleceğini bir işyerinde çalışarak kurmaya çalışan gençlere çıraklık sistemi yoluyla meslek eğitimi vermek,

* İş hayatı içinde bulunup 12-18 yaş grubunda olan gençleri eğitim süresince sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak,

* Ülke genelinde, çeşitli mesleklerde kalfalık ve ustalık standartlarını belirlemek,

* İşyerlerinde öğrenilmeyen iş ve işlemleri ders araç ve gereçleriyle zenginleştirilmiş labaratuvar ve atölyelerde öğretmek,

* Kalfa ve ustaların meslek kurslarıyla, mesleklerinde gelişmesini sağlamak

* Ustaların işyerlerinde çırak öğrencilere sanatlarını daha iyi öğretmelerini sağlamak amacıyla "Usta Öğreticilik" kurslarıyla gelişmelerini sağlamak,

* İş hayatında çalışma disiplinini sağlamak,

* Eğitim kurumlarıyla iş hayatı arasında işbirliğini geliştirmek,iş hayatının belli bir düzene bağlanmasına katkı sağlamak,

* Yapılan işlerin teknolojisinin, kalitesinin ve verimin yükselmesini sağlamak,

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN SAĞLADIĞI FAYDALAR

  1. Devlete Sağladığı Faydalar :
  2. * Çıraklık eğitimi sistemi ile; hızlı bir sanayileşme süreci içerisinde bulunan ülkemizde,ihtiyaç duyulan vasıflı ara insan gücünün süratli,ekonomik ve etkin bir şekilde karşılanmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

   * Çıraklık eğitimine devam edenler, belirli bir işyerinde zaten çalışmakta olduklarından herhangi bir istihdam problemleri bulunmamaktadır.

   * Çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakarak iş hayatına atılmış bulunan gençlerimizin eğitim ihtiyacı karşılanmak suretiyle,eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılmasına önemli ölçüde katkı sağlanmaktadır.

  3. Çırak Öğrencilere Sağladığı Faydalar :
  4. * Aday çırak ve çırak öğrenciler sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmakta İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigorta primleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

   * Askerlik işlemleri eğitim sonuna kadar tecil edilmektedir.

   * İşyerlerinden asgari ücretin % 30'undan aşağı olmamak kaydı ile ücret almaları ve ailelerine yük olmamaları sağlanmaktadır.

   * Mesleki yeterlilikleri belgeye bağlanmıştır. Çıraklık eğitimlerini tamamlayanlar kalfalık, kalfalık eğitimlerini tamamlayanlar da ustalık belgesi almaktadırlar.

  5. İşverene Sağladığı Faydalar :

* İşyerinde çalışan ve eğitime alınan çırakların sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi işverenin maddi yükünü azaltmıştır.

*Çırak öğrencilere ödenen ücretler her türlü vergiden muaf tutulmuş işverence gider olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

*Teorik meslek eğitimi gören çıraklar işyerine daha faydalı olmakta, yapılan üretimin kalitesinin yükseltilmesine ve iş veriminin artmasına katkı sağlamaktadırlar.

*Eğitime bir sözleşme ile başlamak suretiyle aday çırak ve çırakların gelişigüzel işyeri değiştirmeleri önlenmiş, iş hayatına çalışma disiplini getirilmiştir.

*İşyeri açmanın belli kurallara bağlanması sağlanmış ve gelişigüzel işyeri açılması önlenmiştir.

 

ADAY ÇIRAK-ÇIRAK-SÖZLEŞME-KALFALIK-İNTİBAK ÖĞRENCİ-KALFA-USTA NEDİR, NASIL OLUNUR?

ADAY ÇIRAK: Çıraklığa başlama yaşı olan 14 yaşını doldurmamış ve Çıraklık Döneminden önce kendisine işyeri ortamı tanıtılan,sanat ve mesleğinin ön bilgileri verilen kişiye denir.

ADAY ÇIRAKLIĞA KABUL ŞARTLARI:

1-Mesleğin o ilde kanun kapsamında olması,

2-İlköğretim okulunu bitirmiş ve 15 yaşından gün almamış olmak,

3-Bir işyerinde çalışıyor olmak,

4-Sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgelendirmek,

5-Aday çırağın çalıştığı işyerinde usta öğretici bulunması.

ÇIRAK: Bir meslek alanında mesleğinin gerektirdiği bilgi beceri ve iş alışkanlıklarını iş yeri ortamı içerisinde geliştiren kişiye denir.

ÇIRAKLAR İÇİN KAYIT KABUL ŞARTLARI:

1-Mesleğin o ilde kanun kapsamında olması,

2-Bir işyerinde çalışıyor olması,

3-En az İlköğretim okulu mezunu olması,

4-14 Yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak,

5-Sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgelendirmesi,

6-Çalıştığı işyerinde Usta Öğretici bulunması.

SÖZLEŞME:Aday Çırak veya çırak mesleğinin o ilde kanun kapsamına girdiğinde Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde işveren veya vekili,çırağın velisi veya vasisi,Esnaf Odası ve Çıraklık Eğitimi Merkezi arasında Çıraklık Sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

KALFALIK İNTİBAK EĞİTİMİ ÖĞRENİMİ: Mesleğin, bulunduğu ilde Kanun kapsamına alındığı tarihte 16 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün almamış olanlar bu eğitime tabi tutulurlar.

KALFALIK İNTİBAK EĞİTİMİ İÇİN KAYIT KABUL ŞARTLARI:

1-Mesleği o ilde kanun kapsamına alındığında 16 yaşını bitirmiş 19 yaşından gün almamış olmak,

2-Bir işyerinde çalışıyor olmak,

3-Mesleği o ilde kanun kapsamına alındığında verilen 3 aylık müracaat süresi içinde müracaat etmiş ve EK II formu doldurmuş olmak,

4-En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

5-Çalıştığı işyerinde Usta Öğretici bulunması.

NOT: Bu şekilde müracaat edenler Çıraklık süresi 3 yıllık mesleklerde 1 yıl,çıraklık süresi 4 yıl olan mesleklerde 1,5 yıl çalıştıktan sonra kalfalık sınavına alınırlar.

KALFA:Bir mesleğin gerektirdiği bilgi,beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişiye denir.

KALFA OLMADA GEREKLİ ŞART VE BELGELER

1-Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte bir işyerinde çalışıyor ve 18 yaşını bitirmiş olmak 2-En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

3-Mesleğin o ilde kanun kapsamına alındığında verilen 3 aylık müracaat süresi içerisinde EK II formu doldurarak müracaat etmiş olmak.

NOT:Bu şekilde müracaat edenler doğrudan kalfalık imtihanlarına alınırlar.

KANUNUN GEÇİCİ 1.MADDESİNE GÖRE İMTİHANLA KALFALIK BELGESİ ALANLARA

USTALIK  BELGESİ VERİLMESİ

İmtihanla Kalfalık Belgesi alanların en yakın dönemde Ustalık sınavlarına girmesi için;

1-Çıraklık Eğitimi süresi 3 yıl olan mesleklerde çalışanlar 8 yıl,

2-Çıraklık eğitimi süresi 4 yıl olan mesleklerde çalışanlar 9 yıl meslekleri ile ilgili işlerde çalıştıklarını belgelendirdikleri taktirde ilk ustalık sınavına alınırlar.

NOT: Belgelendirmeler mesleğin o ilde kanun kapsamına alındığı tarihe kadar usta beyanı, mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihten sonra ise sosyal güvenlik kuruluşlarından yapılması gerekmektedir.

USTA:Bir mesleğin gerektirdiği,beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen,üretimi planlayabilen düşüncelerini yazılı,sözlü ve resim ile açıklayabilen kişiye usta denir.

USTALIK BELGESİ ALMA ŞARTLARI:

1-Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihten önce işyeri sahibi olmak ve fiilen işyerinde çalışıyor olmak.

2-Mesleğin kanun kapsamına alınmasıyla verilen 3 aylık başvuru süresi içerisinde Ek IV formu doldurarak müracaatta bulunmak.

3-En az ilköğretim okulu mezunu olmak.

NOT: Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte kalfalık belgesine sahip olanlar ve 22 yaşını doldurmuş olanlar doğrudan Ustalık imtihanına girerler.

ÖRNEK: Yetki belgesiyle veya başka bir ilden Kalfalık Belgesi almış mesleği kanun kapsamına alındığında ilimizde çalışıyor ve 22 yaşını doldurmuş olabilir

İŞYERİ AÇMAYLA İLGİLİ BAZI AÇIKLAMALAR

--Bir Ustalık Belgesi ile bir işyeri açılabilir.

--Ustalık Belgesinin fotokopileri ile işyeri açılamaz.

--Başkasının belgesi ile işyeri açanlar belge sahibini o işyerinde çalıştırmak zorundadır.

--Aynı kanun maddesinden birden fazla kalfalık ve ustalık belgesi alınamaz.

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ DIŞINDAKİ ÇALIŞMIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çıraklık Eğitimi dışında yapılan çalışmaları değerlendirmek için;

Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliğinin 16.Maddesine göre "Bir meslekte pratik eğitim karşılığı kabul edilen başarılı hizmet süresi çıraklık eğitimi süresinin iki katı olanlar doğrudan kalfalık imtihanlarına alınırlar."

Kalfalık dönemi için yapılan değerlendirmede artan hizmet süreleri ustalık imtihanlarına girmede değerlendirilir.

Çıraklık eğitimi süresi 3 yıl olan mesleklerde 6 yıl,çıraklık eğitimi süresi 4 yıl olan mesleklerde 8 yıl pratik eğitim yapmış olanlar doğrudan kalfalık imtihanına alınırlar.

Kalfalık imtihanında başarılı olanlar 5 yıl daha pratik eğitim yaptığını belgelendirirlerse ustalık imtihanına girebilirler.

Çıraklık Eğitimi süresi 3 yıl olan mesleklerde 6+5=11 yıl,çıraklık eğitimi süresi 4 yıl olan mesleklerde 8+5=13 yıl pratik eğitim yaptığını belgelendirenler önce kalfalık sınavlarına girerler, başarılı olurlarsa bir dönem sonra ustalık sınavlarına girerler.

Çıraklık ve Meslek eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme yönetmeliğinin 7.maddesi gereğince; Hizmet Belgelerinde; Belge sahibinin çalıştığı meslek alanının belirtilmesi ve değerlendirilecek hizmetlerden mesleği kanunun kapsamına alındığı tarihten sonrasına ait olanların Sosyal Güvenlik kuruluşlarından birine primlerinin yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi zorunludur.

Bu tür hizmet belgelerinde her aylık hizmet için en az 20 iş günlük prim yatırılmış olması gerekmektedir. Askerlik süresindeki çalışmışlıklar pratik çalışma süresine dahil edilmez.

ÖRNEK:

1-1965 Doğumlu olan bir kişinin önce Çıraklık Eğitim süresi 3 yıllık olan bir meslek sahibi olduğunu daha sonra da Çıraklık Eğitim süresi 4 yıllık olan bir meslek sahibi olduğunu ve her iki mesleğin 02 Ekim 1988 tarihinde ilimizde kapsama alındığını düşünerek çalışmışlıklarını değerlendirmeye çalışalım.

İlkokul mezunu kabul edelim.

01.01.1965 --Doğum tarihi.

+ 13 --Çıraklığa Başlama yaşı.

01.01.1978 --Çıraklığa başlar.

NOT: 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılından sonra ilkokuldan mezun olanlarda İlköğretim diploması ve yaşlarının da 14 yaşını doldurmuş olmalarına dikkat edilecek.

01.01.1985 --Askere gitti.

+_01.01.1978_ -- Çıraklığa başlama yaşı.

00.00.0007 -- Askere gitmeden çalıştığı süre.

Bu kişi 1978 yılından itibaren çalışmaya başlayabilir.02 Ekim 1988 tarihine kadar sigorta beyanı istenmediğine göre ve de kişinin 1985 yılında askerlik görevine gideceğini düşünürsek sigortasız çalışmışlıkları 1985 tarihinden 1978 tarihini çıkarırsak 7 yıl çalışmışlık çıkar. Bu süre kişinin Kalfalık sınavına girmede 3 yıllık meslekler için yeterli 4 yıllık meslekler için ise yetersizdir. Bu kişinin bu güne kadar hiç sigortalı çalışmamış olduğunu düşünürsek sonuç olarak bu kişi 3 yıllık mesleklerde kalfalık sınavına girer.4 Yıllık mesleklerde kalfalık sınavına giremez.

ASKERDEN GELDİKTEN SONRADA ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSE

02.10.1988 --3 yada 4 yıllık mesleklerin kapsama alındığı tarih.

+ 01.07.1986 --Askerden geldi

01.03.0002 --Askerden GELDİKTEN sonra çalıştığı süre

Bu kişi askerden önce ve sonra olmak üzere toplam 9 yıl 3 ay hizmetini usta beyanıyla belgelendirip kalfalık sınavlarına katılabilir. Ustalık sınavlarına katılabilmesi için 3 yıllık mesleklerde 6+5=11 yıl,4 yıllık mesleklerde 8+5=13 yıl çalıştığını belgelendirmesi gerekiyor.

00.00.11 -- 3 yıllık mesleklerde

+ 01.03.09 -- Usta beyanıyla belgelenen çalışmışlık süresi.

29.08 01 -- Sigortalı çalışması gereken süre

00.00.13 -- 4 yıllık mesleklerde

+01.03.09 -- Usta beyanıyla belgelenen çalışmışlık süresi.

29.08 03 -- Sigortalı çalışması gereken süre

Bu kişinin 02.10.1988 tarihinden sonra ki çalışmalarını 1 yıl 8 ay 29 gün sigortalı çalıştığını belgelendirirse 3 yıllık meslek dallarında ustalık sınavına girebilir. Süresi 4 yıl olan mesleklerde 3 yıl 8 ay 29 gün sigortalı çalıştığını belgelendirirse ustalık sınavlarına katılabilir.

Sigorta primleri ayda en az 20 gün bir yılda da 240 gün yatırılmış olması gerekir.w

MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA USTALIK BELGESİ VERİLMESİ

1-Lise dengi Mesleki ve Teknik Öğretim kurumlarından 1985/1986 öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara doğrudan mesleği ile ilgili Ustalık Belgesi verilir.

2-1985/1986 Öğretim yılından sonra mezun olanlar en az 1 yıl meslekleri ile ilgili bir işyerinde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri halinde ustalık imtihanlarına alınırlar.

YETKİ BELGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Elektrik Tesisatçılığı 1.sınıf Yetki Belgesi olanlar ile 1985/1986 öğretim yılı sonuna kadar 2.Sınıf yetki belgesi olanlara doğrudan Ustalık Belgesi verilir.

2-1985-1986 Öğretim yılından sonra 2.Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi almış olanlar

1 yıl çalıştıklarını belgelendirmeleri halinde Ustalık imtihanına alınırlar.

3-3.Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir.

MESLEKİ VE TEKNİK YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA VERİLEN DİPLOMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel Lise mezunu olup ta ön lisans seviyesinde Mesleki ve Teknik Eğitim görenler ile Meslek Lisesi mezunu olup ta alanı dışında ön lisans eğitimi görenler mesleğinde 1 yıl çalıştıktan sonra,

Lisans seviyesinde Mesleki ve Teknik Eğitim görenler ile Meslek Lisesi mezunu olup ta mesleği ile ilgili ön lisans eğitimi yapanlara,doğrudan İşyeri Açma Belgesi verilir.

Denklik Yönetmeliğine göre yapılan işlemlerden;

a-)Endüstri Meslek Lisesi

b-)Teknik Lise

c-)Yetki belgesi alanlar

d-)Alınan Diplomaların değerlendirilmesi

e-)Çalışmaların değerlendirilmesi konularındaki işlemlerin değerlendirme yetkisi İl Çıralık ve Mesleki Eğitim Kurulunun sekreterya görevini yapan Çıraklık Eğitimi Merkezinindir. Yani Çanakkale Çıraklık Eğitimi Merkezidir.

KAPSAMDA BULUNAN TÜM MESLEKLERDE UYGULANAN AF İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Af tüm Türkiye’de ve 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamında bulunan tüm meslekleri kapsıyor. 2-Kalfalık müracaatında bulunacak olanlar mesleğinin ilimizde kapsama alındığı tarihteki yaşını dikkate alarak hesaplayacaklar.

ÖRNEK: Kişinin mesleği 2 Ekim 1988 de kapsama alınan meslekse doğum tarihinin 02/10/1970 tarihinden büyük olması gerekmektedir. Yani 01/10/1970 doğumlu olsa 02/10/1988 tarihinden çıkarırsak kişi 18 yaşını doldurmuş 19 dan 1 gün almış olduğundan kalfalık sınavına girer. Eğer aynı tarihe göre 19 yaşına girmemiş ve 16 yaşından da büyük ise intibak eğitimine müracaat eder.

3-Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte kişinin kendi adına işyeri var ise bu kişi EK IV formu doldurarak müracaatta bulunacaktır.

EK II FORMUNUN DOLDURULMASI

1-EK II formu Çıraklık Eğitimi Merkezlerinden veya Esnaf Odalarından temin edilir.

2-a-)EK II Formun birinci bölümüne bir fotoğraf yapıştırarak nüfus kağıdı ile ilgili bilgiler doldurulacak ve dolduran kişi aynı bölüme adres, telefon ve tarih yazarak imzalayacak.

b-)Müracaat edenin yaşı 16 yaşından büyük,19 yaşından küçük ise, resim yanında İntibak yazan karenin içine (X) işareti yapılacaktır.

c-)19 Yaşından gün almış olanlar aynı bölümdeki Kalfalık yazan kare içerisine (X) işareti koyacaktır.

3-İkinci bölüm (İşveren tarafından doldurulacak) yazan kısımda işverenin adı, unvanı, vergi no su, yapılan iş yazıldıktan sonra işveren, adını, adresini ve tarihini yazarak imza,kaşe,mühür (gerekli olanları) yapacaktır

4-EK II formunda 3.bölüm "İşverenin kayıtlı olduğu Mesleki Teşekkülce doldurulur" yazan kısmı işverenin kayıtlı olduğu oda dolduracak ve onaylayacaktır.

5-Son bölüm Çıraklık Eğitimi Merkezince doldurulacaktır.

EK IV FORMUNUN DOLDURULMASI

1-Birinci bölüm fotoğraf yapıştırılarak nüfus kağıt bilgileri doldurulacak ve adres ile telefon yazılarak imzalanacaktır.

2-İkinci bölüm ilgilinin kayıtlı olduğu Vergi Dairesince doldurulacak. Vergi dairesi ilgilinin işe başlama tarihini,kapatmış veya devam ettiğini belirterek mühürleyip imzalayacaktır.

3-Üçüncü bölüm ilgilinin kayıtlı bulunduğu Meslek Teşekkülünce doldurulacak ve onaylanacaktır.

4-Son bölüm Çıraklık Eğitimi Merkezince doldurulacaktır.

EK II VE EK IV FORMLARININ EKLERİ

EK II veya EK IV formları okunaklı,silintisiz,kazıntısız ve eksiksiz doldurularak kendi bölgelerindeki Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne ekleriyle beraber müracaat süresi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

1-EK II veya EK IV formu doldurulacak

2-Öğrenim durumunu gösterir belge

3-Nüfus kağıdının önlü arkalı fotokopisi

4-4 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

ÇIRAKLIK EĞİTİMİ UYGULAMASI YAPILMAYAN İL VE MESLEK DALLARINDA

MESLEKİ BELGELERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK:

20 Ekim 1993 tarihinde 21734 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan İl ve Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik"

Madde 6: Bu yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen il ve mesleklerde;

(Kapsam dışı meslek dallarında Esnaf Sanatkarlar Odalarının verebileceği belgeler.)

a) TESK kalfalık belgesi,

b) TESK ustalık belgesi,

c) Ticari taşıt kullanma belgesi (Şoförler ve Otomobilciler Odası),

d) Esnaflık belgesi, verilir.

Madde 7: TESK Kalfalık belgesi bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 507 sayılı kanun kapsamında bir işyeri sahibi olmayan kişilerden aşağıdaki şartları taşıyanlara verilir.

a) En az ilkokul mezunu olup 18 yaşını doldurmuş mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendirenlerden odaca düzenlenecek kalfalık sınavlarında başarılı olanlara,

b) Mesleğinde en az orta dereceli mesleki ve teknik öğretim kurumlarından veya bu kurumların dengi yurt dışı kurumlardan mezun olduğunu belgelendirenlere TESK kalfalık belgesi verilir.

Madde 8: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 3308 sayılı kanun

gereğince mesleğinde ustalık belgesi almak isteyenlerde aranan asgari yaş ve öğrenim şartını taşıyanlardan;

a) 507 sayılı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kanunu'na tabi bir işyeri sahibi olup bu işyerinde fiilen usta olarak çalışanlardan; Konfederasyonca belirlenecek başvuru süresi içinde usulüne uygun başvuruda bulunanlara doğrudan;

b) TESK kalfalık belgesi veya Bakanlıkça kabul edilmiş başka bir meslek kuruluşunca verilmiş kalfalık belgesi sahibi olup mesleği ile ilgili işlerde en az 5 yıl süreyle çalışmış olduğunu belgelendirenlere ise odalarca düzenlenecek ustalık sınavlarında başarılı olmaları halinde,

c)Orta dereceli mesleki ve teknik öğretim kurumlarından veya bu kurumların dengi yurt dışı kurumlardan mezun olup; mesleklerinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirenlere odalarca düzenlenecek ustalık sınavlarında başarılı olmaları halinde TESK ustalık belgesi verilir.

Madde 16: Bir ilin veya ilde 3308 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan meslek dallarında kapsama alınma kararının Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren bu mesleklerde bütün işlemler 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Bu yönetmelik gereğince kapsama alınma tarihinden önce verilmiş olan mesleki belgeler 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince verilmekte olan dengi belgelerle doğrudan değiştirilir. Değiştirme işlemleri Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde yapılır.

HAZIRLAYAN

Erol ŞAHİN

Ezine Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürü